logo
Populate the side area with widgets, images, navigation links and whatever else comes to your mind.
Strömgatan 18, Stockholm, Sweden
(+46) 322.170.71
ouroffice@freestyle.com

Follow us

 

Pravidla

Sententia regaty se jezdí podle závodních fun pravidel, které respektují:

– COLREG, mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři
– vybrané body z pravidel Závodního jachtingu ISAF.

Tyto pravidla musí znát každý kapitán, nejlépe také celá posádka!

COLREG

 • Convention on the International Regulations for Preventing Collision at Sea
 • Úmluva o mezinárodnách pravidlech pro zabránění srážkám na moři z roku 1972

Základní pravidla pro plachetnice

1) Pokud se k sobě přibližují dvě plachetnice, tak loď, plující na větru zprava (tzn. loď má vítr zprava a tudíž plachtu na levoboku) má přednost před lodí, plující na větru zleva (tzn. loď má vítr zleva a tudíž plachtu na pravoboku).

 • Plachetnice, která má vítr zprava, má přednost!
 • Plachetnice, která má vítr zleva, se musí vyhýbat!
 • Pokud všechny lodě jedou na zadní vítr, na motýla nebo se spinakerem, pak právo plavby (vítr zprava) určuje ráhno hlavní plachty (hlavní plachta na levoboku má přednost).

2) Pokud jsou obě lodě na stejném větru (tzn., obě lodě mají plachtu na levoboku nebo obě plachtu na pravoboku) tak loď, která je na návětrné straně, musí dát přednost lodi na straně závětrné. Tzn. závětrná plachetnice má přednost.

3) Každá loď, ať má právo přednosti nebo ne, musí udělat všechna opatření pro zabránění srážkám na moři. Tzn., pokud loď, která má dát přednost, toto nečinní zásluhou technických problému na lodi, či nepozorností, atd., musí se loď s předností vyhnout a udělat všechno pro zabránění srážce.

4) Činnost podniknutá pro zabránění srážky s jiným plavidlem musí být taková, aby se plavidla minula v bezpečné vzdálenosti. Bezpečnou vzdáleností se rozumí minimálně jedna délka lodě (neplatí pro startovní proceduru a obeplouvání značek a překážek).

Srážky a kolize

V každém případě musí každá loď udělat všechno pro zabránění srážce a musí se chovat tak, aby svým chováním neohrozila bezpečnost vlastní ani druhé lodě. V případě kolize lodí, která si nevyžádá asistenci pořadatele, ale jedna z lodí je natolik poškozená, že nemůže pokračovat v závodě, je pro danou etapu diskvalifikovaná i druhá loď. V případě kolize lodí, která si vyžádá asistenci pořadatele, bude závod přerušen a rozjížďka zrušena.

Vyhýbání při manévrování

Když loď s právem plavby mění směr, musí dát druhé lodi místo k vyhýbání. Když loď získá právo plavby svým manévrem, musí dát zpočátku druhé lodi místo k vyhýbání.

Křižování s cizí lodí

Pokud se závodní lodě potkají s jinou lodí, která nezávodí, budou se lodě vyhýbat podle Colregu. Tzn., plachetnice nedává přednost běžným motorovým lodím, ale dává přednost všem plachetnicím s právem plavby, rybářům a dalším motorovým lodím, které mají různá omezení plavby či neovladatelným lodím a veřejné lodní dopravě.

Překážky a otočné body

1) Proti větru

Pokud se lodě přibližují ke značce nebo překážce proti větru (křižují), tak loď plující na větru zprava (plachta na levoboku) má vždy přednost před lodí plující na větru zleva (plachta na pravoboku) a nemusí jí poskytnout místo u značky nebo překážky. Pokud se lodě přibližují ke značce nebo překážce proti větru (křižují) a mají vítr na stejných bocích (tzn., obě jsou na stejném větru – obě mají plachtu na stejném boku), tak platí stejná pravidla, jako při přibližování se ke značce po větru.

2) Po větru

Pokud se lodě přibližují ke značce nebo překážce na boční nebo na zadní vítr a vplují do třídélkové zóny v krytí, musí vnější loď poskytnout vnitřní lodi místo u značky – nezáleží na jakém boku lodě v tu chvíli plují (kde mají hlavní plachtu). To znamená: pokud se loď, která nemá podle COLREGU právo plavby, dostane mezi vás a překážku (nebo otočný bod) už před třídélkovou zónou (lodě jsou v krytí) tak jí musíte pustit a vytvořit jí dostatečný prostor k proplutí. Jestliže je loď zcela vpředu, když dosáhne třídélkové zóny (lodě nejsou v krytí), musí jí ta, která je v tomto momentě zcela vzadu, poskytnout místo u značky a opět nezáleží na jakém boku lodě v tu chvíli plují (kde mají plachtu). Jestliže je důvodná pochybnost o tom, zda loď včas získala nebo přerušila krytí, musí se předpokládat, že byla v krytí.

Lodě jsou v krytí

Lodě plují za sebou či vedle sebe tak, že zadní loď svou přídí už protnula pomyslnou čáru, která (do šířky) prodlužuje záď přední lodě. Pokud se tak nestalo, jedná se o loď zcela vzadu a loď je zcela vpředu.

Loď zcela vpředu

Loď zcela vpředu má přednost před lodí zcela vzadu.

Loď zcela vzadu

Loď zcela vzadu dává přednost lodi zcela vpředu.

Třídélková zóna

Je vzdálenost tři délky lodě, a to od přídě první lodě od značky nebo překážky.

V každém případě a za jakékoliv situace se každá loď musí chovat tak, aby neohrozila vlastní bezpečnost ani bezpečnost druhé lodě (vytlačování druhé lodě na skálu, na mělčinu, atd.)

Vysílačka

 • kanál závodu je 08
 • rezervní kanál závodu je 72
 • lodě se hlásí barvou své vlajky a jménem svého týmu
 • informace pro všechny lodě „ všem lodím „
 • používat kanál 08 jen pro nezbytnou konverzaci
 • mluvte pomalu, stručně a srozumitelně

Zveřejnění vyhlášky

Proběhne na poradě kapitánů, případně může být dána prostřednictvím VHF na vodě.

Startovní procedura

Starty budou hlášeny na VHF kanále 8 (popř. po domluvě 72) a to:

 • vyzývací znamení         5 minut do startu
 • přípravné znamení        4 minut do startu
 • minuta do startu           1 minuta do startu
 • start

4 minuty před startem, musí mít lodě vypnutý motor.

1 minutu před startem lodě nesmí přejet startovní čáru. Pokud startovní čáru přejedou, musí se vrátit kolem konců startovní čáry, pokud to postavení startovní čáry dovolí) a znovu projet startovní čárou, ale při vracení po startovním znamení nemají žádné právo přednosti plavby – všem lodím, které vystartovaly, musí dát přednost. Přejetí startovní čáry bude ohlášeno na VHF.

Pravidla při startu

Lodě se před i při celé startovní proceduře vyhýbají podle COLREGU a podle bodů 1, 2, 3, 4, těchto pravidel. Výjimkou je, že bezpečná vzdálenost při vyhýbání může být menší než jedna délka lodě, ovšem taková, aby nedošlo k dotyku a loď bez práva plavby měla dostatek místa k vyhýbání. Výjimkou také je, že pro startovní značky neplatí pravidla pro obeplování značek a překážek.

Výsledky

Pokud se odjedou alespoň 4 rozjížďky, tak se do celkového výsledku nejhorší (jedna) rozjížďka nezapočítává – škrtá. Pokud se odjede 7 rozjížděk, tak se škrtají dvě.

Spinakr

Lodě jedou se spinakrem. Spinakr ale není povinný. Pokud lodě jedou bez spinakru, mohou používat spinakrový peň. Použití spinakru je na uvážení každé posádky. Použití spinakru může být zakázáno (při startovní proceduře) na VHF před každou etapou.

Protesty

Loď protestující zveřejní svůj protest radiostanicí ihned a do 60 ti minut po přistání poslední lodě, která plula, podá protest písemně. Protesty se řeší pouze, pokud obě strany sporu mají v ruce láhev rumu nebo whisky.

Tresty

Loď, která porušila pravidla, případně zavinila kolizi (bez poškození lodí) musí točit trestných 720. Pokud se loď dotkne točné bójky, musí točit trestných 360. Točit musí loď vždy neprodleně tak aby nebyla překážkou jiným lodím a musí tuto opravu nahlásit VHF. Pokud loď neotočí, propadá se o celé 3 místa dozadu v dané etapě.

Odpovědnost a bezpečnost

 • Každá posádka musí znát a dodržovat COLREG a tyto fun závodní pravidla.
 • Každá posádka je zodpovědná sama za sebe a za veškerá svá rozhodnutí.
 • Každá posádka a jednotlivec je osobně zodpovědný za použití záchranných prostředků na lodi.
 • Posádka nebo jednotlivec musí poskytnout pomoc jiné lodi či osobě v nebezpečí (pokud tím neohrozí sám sebe).
 • Každá posádka si je vědoma, že kapitán by na lodi neměl pít alkohol vůbec a posádka jen v rozumné míře a že kouření trávy a jakékoliv používaní drog či omamných látek je zakázané.
 • Kapitán lodi vlastní příslušné oprávnění k vedení plachetnice na moři a má dostatek znalostí a zkušeností s vedením plachetnice na moři.
 • Kapitán odpovídá za loď i za posádku.
 • Posádky berou na vědomí a jsou plně obeznámeny se skutečností, že jakékoliv škody na lodích, majetku, zdraví či životě jdou k tíži a na výlučnou odpovědnost zúčastněných.
 • Pořadatelé se zříkají jakékoliv odpovědnosti a nejsou povinni řešit žádné škody na lodích ani důsledky z toho plynoucí či zajišťovat odstraňování škod.
 • Každá posádka se účastní na vlastní riziko a nebezpečí a na základě svého vlastního rozhodnutí může ze závodu kdykoliv odstoupit a zavazuje se přizpůsobit plavbu svým schopnostem, zkušenostem, povětrnostní situaci a technickým možnostem lodi tak, aby neohrozila život, zdraví nebo majetek sebe nebo jiných.

Pomoc v nouzi

 • tel. národní centrum pro pomoc a záchranu Rijeka 195
 • tel. policie 92
 • tel. první pomoci 94, 112
 • lodní vysílačka VHF kanál č. 16 (tíseň, pilnost, bezpečnost)

Zopakujte si přednosti